ฐานข้อมูลห้องสมุด

ชื่อฐานข้อมูล

รายละเอียด

image3TDC (ThaiLIS Digital Collection)   ฐานข้อมูล งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ที่รวบรวมเอางานวิจัย วิทยานิพนธ์ ของอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ป.โท และ ป.เอก ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เป็นสมาชิก
 thaijo       Thai Journals Online                     (ThaiJO)  เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา
image22OhioLINK Electronic Theses and Dissertations Center  รวบรวมวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์หลายสาขาวิชา รวมทั้งด้านการศึกษาและบริหารธุรกิจ  ให้ข้อมูลฉบับเต็ม
download    ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย   รวบรวมวารสารงานวิจัยในของสาขาต่าง ๆ ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นผลงานวิจัยและผลงานวิชาการตลอดจนข้อมูลการอ้างอิงของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไทย
Untitled     Open Science Directory   มีวารสารทางวิทยาศาสตร์ประมาณ 13,000 ฉบับ ใน ‘Open Science Directory’
image001Directory of Open Access Journals)   เป็นฐานข้อมูลบทความวารสารทางวิชาการสาขาวิชาต่าง ๆ จากทั่วโลก ปัจจุบันมีรายชื่อวารสารกว่า 15,000 รายชื่อและมีบทความกว่า 5,200,000 บทความ
image1EBSCO Open Dissertations™   ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์กว่า 500,000 รายการ  จาก 25 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ดาวน์โหลดไฟล์วิทยานินธ์ฉบับเต็มได้ฟรี
image7MIT’s Dspace   มีวิทยานิพนธ์มากกว่า 40,000 รายการที่ MIT ทำไว้เสร็จและย้อนกลับไปจนถึงกลางปี 1800 และจะถูกเพิ่มลงในคอลเล็กชันนี้หลังจากได้รับรางวัลแล้ว
 image15Research Information Repository  คลังข้อมูลผลงานวิจัย โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
image23 Dspace, มหาวิทยาลัยศิลปากร   เป็นฐานข้อมูลที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาและเผยแพร่ให้ผู้อ่านทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ตัวฐานนี้เก็บวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558
image29The CIA World Factbook   ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์, ผู้คน, รัฐบาล, เศรษฐกิจ, ภูมิศาสตร์, การสื่อสาร, การขนส่ง, การทหารและปัญหาข้ามชาติสำหรับองค์กร 267 แห่งทั่วโลก
image21คลังปัญญาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   คลังข้อมูลผลงานวิจัย โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
image25งานวิจัย สถาบันพระปกเกล้า   ฐานข้อมูลงานวิจัย เกี่ยวกับกฏหมาย การเมืองการปกครอง รัฐธรรมนูญ ประชาธิปไตย
image5
ฐานข้อมูล PSU Knowledge Bank มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ บทความ งานวิจัย งานวิจัย การค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
image4ฐานข้อมูลการวิจัย การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา พัฒนาขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาจากการประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึการะดับชาติ
image14ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง   ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ฐานข้อมูลรวมงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
image27ฐานข้อมูลงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   ฐานข้อมูลรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ ปร./ปว./คปค./คสช./ ประมาลกฎหมาย, พระบรมราชโองการ สนธิสัญญา และกฎหมายอื่นๆ นอกจากนี้ยังรวบรวมงานวิจัย บทความทางด้านกฎหมาย ข้ำไปที่เมนูห้องสมุดกฎหมาย
image26
ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน
  ฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยด้านแรงงาน ของกระทรวงแรงงาน ให้ข้อมูลทั้งบทคัดย่อ และเอกสารฉบับเต็ม
image16
ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร NU Digital Repository
  รวบรวมผลงานวิจัยของบุคลากร วิทยานิพนธ์ และปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
image28
ฐานข้อมูลบรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ (วช.)
  ให้ข้อมูลบรรณานุกรมและบดคัดย่อ รายงานการวิจัย และวิทยานิพนธ์ ประมาณ 100,000 ชื่อเรื่อง
image17ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมบทคัดย่อ
image19ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พร้อมบทคัดย่อ
image6ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University Theses)
.
  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แบบออนไลน์บนเมนู TU Digital Collection ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท – เอก มากกว่า 2 หมื่นรายการ ให้บริการในรูปแบบ Open Access ดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ได้แม้จะอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย
image13ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มธบ. อิเล็กทรอนิกส์ (DPU e-Theses)   ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และงานค้นคว้าอิสระ ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
image24ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง   ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมบทคัดย่อ
image20ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.   ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การค้นหาวิทยานิพนธ์สามารถได้จากชื่อวิทยานิพนธ์ ภาษาอังกฤษ, ชื่อวิทยานิพนธ์ ไทย, Keyword, ผู้แต่ง, ที่ปรึกษา
image12
ฐานข้อมูลสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และงานค้นคว้าอิสระ ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
image9
ธนาคารความรู้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ/วิจัย งานวิจัย งานวิจัย การค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์ ตำรา ผลงานนักศึกษา ตำราเอกสารประกอบการสอน ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม
image11
ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
  รวมผลงานวิจัยในประเทศไทย ของหน่วยงานที่ให้ทุนวิจัยของประเทศไทย 4 หน่วยงาน ได้แก่ สวทช. สกว. วช. สวรส. และหน่วยงานวิชาการ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ของประเทศไทย
image8ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ   รวบรวมองค์ความรู้งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมด้านต่าง ๆ นักวิจัยและผู้สนใจสามารถเข้ามาอัพโหลดข้อมูลผลงานวิจัยได้ง่าย เข้าถึงได้สะดวก