ภูมิศาสตร์

สภาพภูมิศาสตร์

๑.๑    ที่ตั้งและขนาดพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตอนปลายสุดของแม่น้ำเจ้าพระยาและเหนืออ่าวไทย มีเนื้อที่ประมาณ ๑,๐๐๔ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ ๖๒๗,๕๕๗ ไร่ ตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ ๒๙ กิโลเมตร

– ทิศเหนือติดกับกรุงเทพมหานคร                            ระยะทาง ๕๕ กิโลเมตร

– ทิศใต้ติดกับอ่าวไทย (พื้นที่ชายฝั่งทะเล)                   ระยะทาง ๔๗.๒๐ กิโลเมตร

– ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา                      ระยะทาง ๔๒.๖๐ กิโลเมตร

– ทิศตะวันตกติดกับกรุงเทพมหานคร                        ระยะทาง ๓๔.๒๐ กิโลเมตร

๑.๒    ลักษณะภูมิประเทศ ส่วนใหญ่พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านกลาง แยกพื้นที่ออกเป็นด้านตะวันตกและด้านตะวันออกและมีลำคลองรวม ๙๕ สาย โดยเป็นคลองชลประทาน ๑๔ สาย คลองธรรมชาติ ๘๑ สาย ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป สามารถแบ่งพื้นที่ออกได้เป็น ๓ ส่วน คือ250px-Thailand_Samut_Prakan_locator_map.svg

(๑) บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่ง ซึ่งเป็นที่ราบลุ่มทั้งหมด

(๒)  บริเวณตอนใต้ใกล้ชายฝั่งทะเล น้ำทะเลท่วมถึงและที่ดินจะเค็มจัดในฤดูแล้ง

(๓)  บริเวณที่ราบกว้างใหญ่ทางตอนเหนือและทางตะวันออก ซึ่งจะเป็นที่ราบลุ่มติดต่อกันตลอด

มีคลองชลประทานหลายแห่ง

๑.๓    สภาพภูมิอากาศ เป็นอากาศแบบชายทะเล อากาศเย็นไม่ร้อนจัด ในฤดูร้อนมีความชื้นในอากาศสูง เนื่องจากอิทธิพลของลมทะเลและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ฤดูฝนมีฝนตกมาก ฤดูหนาวก็ไม่หนาวจนเกินไป อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด ๓๐.๖๐ องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด ๒๖.๖๐ องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ย ๒๘.๙๐ องศาเซลเซียส