วารสารออนไลน์

ลำดับที่ วารสารวิชาการออนไลน์ เนื้อหา Link
1 วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Journal) วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นวารสารวิชาการ กำลังเปิดตัวเพื่อเผยแพร่ฉบับปฐมฤกษ์เร็ว ๆ นี้ และจะออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน และฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเป็นแหล่งรวบรวมบทความวิจัยและบทความวิชาการ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ https://www.tci-thaijo.org/index.php
2 JOURNAL OF BUSINESS, ECONOMICS AND COMMUNICATIONS วารสารวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (Journal of Management and Information Sciences Naresuan University: MIS Journal) เริ่มตีพิมพ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2548 – พฤษภาคม 2549 จนถึง ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เมษายน – กันยายน 2555 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อวารสารใหม่เป็น วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร (Journal of Business, Economics and Communications: BEC Journal) โดยเริ่มตีพิมพ์ตั้งแต่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556 มาจนถึงปัจจุบัน https://www.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal
3 WMS JOURNAL OF MANAGEMENT วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการจัดการ บริหารธุรกิจ การบัญชี การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยรับพิจารณาบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่สร้างองค์ความรู้ใหม่และมีคุณค่าทางวิชาการ สามารถใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฏีและเชิงปฏิบัติได้อย่างกว้างขวาง https://www.tci-thaijo.org/index.php/wms
4 ไทยไภษัชยนิพนธ์ THAI BULLETIN OF PHARMACEUTICAL SCIENCES วารสารไทยไภษัชยนิพนธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่นิพนธ์ต้นฉบับที่เป็นบทความวิจัย บทความวิชาการและบทความฟื้นฟูวิชาการ ครอบคลุมศาสตร์ทางด้านเภสัชศาสตร์ (pharmacy, pharmaceutical sciences) วิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับชาติ https://www.tci-thaijo.org/index.php/TBPS
5 กระแสวัฒนธรรม วารสารกระแสวัฒนธรรม (CULTURAL APPROACH) เป็นวารสารที่เผยแพร่งานวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสังคม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว จัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (เดือนมกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม) https://www.tci-thaijo.org/index.php/cultural_approach
6 จันทรเกษมสาร (JOURNAL OF CHANDRAKASEM SARN) วารสารที่มุ่งเผยแพร่ความรู้และผลงานด้านการศึกษาและวิจัยในแนวทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนแนวคิดหรือความรู้ที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิชาการ ระหว่างนักวิชาการในมหาวิทยาลัยกับสังคมภายนอก https://www.tci-thaijo.org/index.php/crujournal
7 พยาบาลสาร (NURSING JOURNAL) พยาบาลสาร (Nursing Journal) ดำเนินการจัดพิมพ์โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลและสุขภาพ ระหว่างบุคคลากรที่อยู่ในวงการวิชาชีพและผู้ที่สนใจ https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing
8 พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์ (DEVELOPMENT ECONOMIC REVIEW) วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์ (NIDA Economic Review) จัดทำขึ้นเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่งานวิชาการซึ่งได้มีการอธิบายหรือสังเคราะห์การวิจัยและการศึกษาที่เกี่ยวข้องโดยตรงด้านเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพสูงผ่านการประเมินบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ https://www.tci-thaijo.org/index.php/NER
9 ภาษาและภาษาศาสตร์ วารสาร ภาษาและภาษาศาสตร์ กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับมกราคม – มิถุนายน และฉบับกรกฎาคม – ธันวาคม ดำเนินงานโดยภาควิชาภาษาศาสตร์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 https://www.tci-thaijo.org/index.php/joling
10 รัฏฐาภิรักษ์ (RATTHAPHIRAK JOURNAL) วารสารรัฏฐาภิรักษ์ (Ratthaphirak Journal) เป็นวารสารวิชาการของวิทยาลัยป้องกันราชาอาณาจักร (National Defence College) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (National Defence Studies Institute) มีวัตถุประสงค์จะตีพิมพ์บทความในลักษณะ บทความวิชาการที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของชาติในเรื่องการเมืองเศรษฐกิจสังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีและการสื่อสาร โดยเขียนเป็นภาษาไทย https://www.tci-thaijo.org/index.php/ratthapirak
11 รัฐศาสตร์สาร (JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE) https://www.tci-thaijo.org/index.php/polsci-tu
12 รามาธิบดีพยาบาลสาร รามาธิบดีพยาบาลสาร เป็นวารสารทางการพยาบาลราย 4 เดือน จัดทำขึ้นโดยโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี มีระบบการบริหารจัดการแบบสากล คือ มีกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตามจำนวนที่ สกอ.และ TCI กำหนด มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาค้นคว้า โครงการกิจกรรม การวิจัยทางการพยาบาลและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง https://www.tci-thaijo.org/index.php/RNJ
13 วารสาร มทร. อีสาน (RMUTI JOURNAL) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการด้านงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ระหว่างนักวิชาการ และนักวิจัยกับผู้ที่สนใจทั่วไป และเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของนักวิชาการและนักวิจัยออกสู่สาธารณชน
https://www.tci-thaijo.org/index.php/rmutijo
14 วารสารเกื้อการุณย์ (KUAKARUN JOURNAL OF NURSING) 1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และผลการวิจัยทางการพยาบาล รวมทั้งศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล
2. เพื่อส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการบริการทางการพยาบาล
3. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นประสบการณ์และเป็นแนวทางแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพพยาบาล
4. เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ร่วมวิชาชีพพยาบาล
https://www.tci-thaijo.org/index.php/kcn
15 วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา วารสารของสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยเป็นวารสารทางวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษาในระดับชาติ มีความเป็นอิสระจากสถาบันการศึกษาทั้งหลาย ตีพิมพ์ครั้งแรกปี 2011 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับนักวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษาจากสถาบันต่างๆ ได้มีโอกาสในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของตน รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่นศึกษาให้แก่แวดวงวิชาการในสังคมไทยด้วย เนื้อหาของวารสารครอบคลุมทั้งด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/jsn
16 วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ พื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการในด้านการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข การศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านอื่นๆ เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ https://www.tci-thaijo.org/index.php/scnet
17 วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม (JOURNAL OF FOOD TECHNOLOGY, SIAM UNIVERSITY) วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม มีขอบเขตครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับงานวิจัยและวิทยาการต่างๆด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รวมถึงสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น โภชนศาสตร์ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งกำหนดวาระออกปีละ 1 ฉบับต้องเป็นงานที่ไม่เคยถูกนำไปพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาลงพิมพ์ในวารสารใดๆ https://www.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU
18 วารสารเทคโนโลยีสุรนารี SURANAREE JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE วารสารเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree Journal of Social Science มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมด้านวิชาการ และงานวิจัยที่สามารถใช้งานได้จริงในศาสตร์ด้าน สังคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ และศึกษาศาสตร์ การจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ https://www.tci-thaijo.org/index.php/sjss
19 วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน (ISAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, IJPS) เป็นวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางสาขาเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารข้อมูลและข้อคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย จากทุกสถาบัน โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมศาสตร์สาขา ดังต่อไปนี้ เภสัชกรรมปฏิบัติ (pharmacy practice), การบริบาลทางเภสัชกรรม (pharmaceutical care), เทคโนโลยีเภสัชกรรม (pharmaceutical technology), เภสัชเคมี (pharmaceutical/medicinal chemistry), เภสัชวิทยา (pharmacology), เภสัชจลนศาสตร์ (pharmacokinetics), เภสัชพฤกษศาสตร์ (pharmaceutical botany), เภสัชเวทและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (pharmacognosy and natural products), เภสัชกรรมสังคมและบริหาร (social and administrative pharmacy), เภสัชเศรษฐศาสตร์ (pharmacoeconomics), โภชนเภสัชภัณฑ์ (Nutraceutical), วิทยาการเครื่องสำอางและความงาม (Cosmetic sciences and beauty), เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร์ (biotechnology), เภสัชพันธุศาสตร์ (pharmacogenomics) https://www.tci-thaijo.org/index.php/IJPS
20 วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน (THAI JOURNAL OF OPERATIONS RESEACH : TJOR) วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน (Thai Journal of Operations Research : TJOR) เกิดขึ้นจากความร่วมมือของคณาจารย์ และนักวิจัยในเครือข่ายการวิจัยดำเนินงาน (Operations Research Network of Thailand, OR-NET) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานที่มีคุณภาพ วารสารไทยการวิจัยดำเนินงานเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ที่มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือประมาณเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของทุกปี https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJOR
21 วารสารไทยคดีศึกษา THE JOURNAL OF THE THAI KHADI RESEARCH INSTITUTE วารสารไทยคดีศึกษา เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 ตุลาคม – มีนาคม, ฉบับที่ 2 เมษายน – กันยายน) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับไทยศึกษา ในมิติทางด้านสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม https://www.tci-thaijo.org/index.php/thaikhadijournal
22 วารสารไทยศึกษา (JOURNAL OF THAI STUDIES) วารสารวิจัยราย 6 เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยเกี่ยวกับไทย-ไทศึกษา ในลักษณะสหวิทยาการเพื่อสร้างพลวัตและความเป็นเลิศแห่งองค์ความรู้ไทย-ไทศึกษา และเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการด้านไทยศึกษา ทุกบทความที่ตีพิมพ์ได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ https://www.tci-thaijo.org/index.php/TSDJ
23 วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย (JOURNAL OF POLITICS, ADMINISTRATION AND LAW) “วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย” วารสารทางด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการ และกฎหมาย ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยจะเผยแพร่บทความทุกราย 4 เดือน ซึ่งจะเป็นผลงานทางวิชาการจากคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน และปัจจุบันวารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย https://www.tci-thaijo.org/index.php/polscilaw_journal
24 วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม (Journal of Environmental Management) เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความในสหสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีขอบข่ายครอบคลุมตั้งแต่ 2 สาขาวิชาขึ้นไปร่วมกัน ได้แก่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหารการจัดการ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นที่มีนัยทางทฤษฎีหรือการประยุกต์ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมในชุมชนเมือง มลพิษอุตสาหกรรม รวมถึง สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม ในมุมมองภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาชน โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการ สู่ผู้สนใจโดยทั่วไปในทุกสาขาวิชา https://www.tci-thaijo.org/index.php/JEM
25 วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย (Journal of Thai Hospitality) เป็นวารสารวิชาการของสมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยว (ประเทศไทย) โดยกำหนดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ(เดือนมกราคม-มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม) https://www.tci-thaijo.org/index.php/tourismtaat
26 วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ https://www.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned
27 วารสารการพยาบาลและการศึกษา (JOURNAL OF NURSING AND EDUCATION) ารสารวิชาการของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขเป็นวารสารในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย
https://www.tci-thaijo.org/index.php/JNAE
28 วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (THE JOURNAL OF PSYCHIATRIC NURSING AND MENTAL HEALTH) วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตเป็นวารสารวิชาการที่จัดทำขึ้นโดยสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ นวัตกรรม และผลงานวิจัยทางการพยาบาลจิตเวช สุขภาพจิต และสาขาที่เกี่ยวข้อง กำหนดออกวารสาร ปีละ 3 ฉบับที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/JPNMH
29 วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) JOURNAL OF COMMUNITY DEVELOPMENT RESEARCH วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมผลงานวิจัย. องค์ความรู้ ที่ได้จากการวิจัยในเชิงการวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม และเพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานการวิจัยและผลงานทางวิชาการของนักวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชน โดยมีกำหนดออกเผยแพร่วารสาร https://www.tci-thaijo.org/index.php/JCDR
30 วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม (JOURNAL OF EDUCATION AND SOCIAL DEVELOPMENT) วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคมจัดพิมพ์ขึ้นโดยวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาและการพัฒนาสังคม
2. เพื่อเป็นสื่อกลางการแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษาทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา
3. เพื่อส่งเสริมการเสนอผลงานทางวิชาการด้านการศึกษา และการพัฒนาสังคมของนักวิชาการทั่วไปในรูปแบบบทความทางวิชาการและบทความพิเศษ
https://www.tci-thaijo.org/index.php/JESD
31 วารสารการสื่อสารมวลชน (JOURNAL OF MASS COMMUNICATION) วารสารการสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทปริทัศน์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการด้านการสื่อสาร จะครอบคลุมเนื้อหาด้านการสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่มีผลงานเกี่ยวเนื่องกับศาสตร์ทางด้านนี้ โดยผลงานนั้นจะต้องได้มาตรฐานตามที่วารสารสื่อสารมวลชนได้กำหนดไว้ ทั้งนี้การพิจารณาจะไม่คำนึงถึงสถานที่ทำงาน สถาบันการศึกษา หรือศาสนาของผู้เขียน https://www.tci-thaijo.org/index.php/masscomm
32 วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (THE JOURNAL OF FACULTY OF NURSING BURAPHA UNIVERSITY) คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นสถาบันผลิตบุคลากรพยาบาลทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาความรู้ทางการพยาบาลและเผยแพร่สู่สังคมวิชาชีพการพยาบาล จึงได้จัดทำวารสารคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์แก่วิชาชีพการพยาบาลและบุคลากรทางสุขภาพ โดยวารสารฉบับแรกได้จัดทำขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ มีกำหนดออกปีละ ๓ ฉบับ และได้มีการพัฒนาและปรับปรุงอยู่ตลอดจนวารสารของคณะพยาบาลศาสตร์มีคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการระดับชาติ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รวมทั้งได้รับคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงภาษาไทยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและในโอกาสที่คณะฯ ครบรอบ ๒๕ ปี งานวารสารจึงได้เพิ่มกำหนดการออกเป็นปีละ ๔ ฉบับ โดยเริ่มตั้งแต่ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ 1 พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป https://www.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu
33 วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม (JOURNAL OF INDUSTRIAL EDUCATION) Journal of Industrial Education (JIE) was established in 1996 with the objective to publish and provide industrial education knowledge, science education, technology education, education and sciences information in various forms of publications: original articles, review articles and book reviews. https://www.tci-thaijo.org/index.php/JIE
34 วารสารจักษุธรรมศาสตร์ (THAMMASAT THAI JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY) วารสาร จักษุธรรมศาสตร์ (Thamasat Thai Journal of Ophthalmology: TTJO) เป็นวารสารทางด้านจักษุวิทยาซึ่งจัดทำโดยภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิชาการด้านจักษุวิทยาทั้งจากบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพตามนโยบายหลัก ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และช่วยเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านจักษุวิทยาทั้งในส่วนของจักษุ แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และพยาบาลที่ปฏิบัติงานด้านตา โดยทุกบทความต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewers) ตามเกณฑ์มาตรฐานจึงจะได้รับการตีพิมพ์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/thammasatthaijornalofophthalmolo
35 วารสารจีนศึกษา (CHINESE STUDIES JOURNAL) วารสารจีนศึกษาเป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานวิชาการด้านจีนศึกษา อันหมายถึงงานเขียนหรืองานแปลที่เกี่ยวกับจีน ทั้งทางด้านภาษา วรรณคดี ประวัติศาสตร์ จีนวิทยา เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม เป็นต้น โดยตีพิมพ์ได้ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาจีน โดยมีชื่อเรื่อง บทคัดย่อ คำสำคัญ ครบทั้งสามภาษา ในส่วนของเนื้อหาบทความสามารถเลือกลงได้หนึ่งภาษา แต่หากเป็นผู้เขียนชาวไทย ที่เขียนเป็นภาษาจีน จะต้องมีการแปลหรือสรุปเนื้อหาเป็นภาษาไทยประกอบด้วย https://www.tci-thaijo.org/index.php/CSJ
36 วารสารช่อพะยอม (CHOPHAYOM JOURNAL) วารสารช่อพะยอม เป็นวารสารในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดทำโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาศิลปศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ มีกำหนดตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม- มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม https://www.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom
37 วารสารญี่ปุ่นศึกษา วารสารญี่ปุ่นศึกษาเป็นวารสารวิชาการ ราย 6 เดือน (2 ฉบับต่อปี) ที่โครงการญี่ปุ่นศึกษาสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิมพ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาและงานวิจัยทุกด้านที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นศึกษา ของ คณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ใช้วารสารเป็นแหล่งต่อยอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและการพัฒนาประเทศชาติในเชิงบูรณาการ และเพื่อรายงานให้ผู้อ่านทราบถึงกิจกรรมวิชาการของโครงการญี่ปุ่นศึกษาเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรในเครือข่ายพันธมิตร https://www.tci-thaijo.org/index.php/japanese
38 วารสารทันตาภิบาล (THAI DENTAL NURSE JOURNAL) เป็นวารสารวิชาการทางด้านทันตสาธารณสุขจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านทันตสาธารณสุขและที่เกี่ยวข้องให้กับทันตบุคลากร โดยเฉพาะกลุ่มเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข เพื่อเปิดโอกาสให้ทันตบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องได้นำเสนอผลงานวิชาการ ซึ่งได้แก่ ผลงานวิจัย รายงานผู้ป่วย บทความที่น่าสนใจอันเป็นวิชาการใหม่ๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ทันตบุคลากรรวมถึงส่งผลต่อประชาชนผู้รับบริการ
วารสารจัดทำเป็นราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ) ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม
https://www.tci-thaijo.org/index.php/TDNJ
39 วารสารธรรมศาสตร์ วารสารธรรมศาสตร์ เป็นวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ศิลปวิทยาการ ความรู้และความคิดใหม่ๆ ในแขนงวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่งเสริมให้อาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอผลงานทางวิชาการ และเพื่อให้เป็นเอกสารอ่านประกอบการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา https://www.tci-thaijo.org/index.php/tujo
40 วารสารนเรศวรพะเยา (NARESUAN PHAYAO JOURNAL) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ และการเสนอผลงานวิจัยที่มีเนื้อหา ครอบคลุมสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีกำหนดการเผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ และตีพิมพ์ ทุกๆ 4 เดือน/ปี (ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน, ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม และ ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม) https://www.tci-thaijo.org/index.php/journalup
41 วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า เป็นวารสารที่มี Peer Reviewed ที่นำเสนอบทความงานวิจัยและบทความทางวิชาการทุกลักษณะ ขอบข่ายครอบคลุมงานวิชาการทางด้านนิเทศศาสตร์ นวัตกรรม และการสื่อสาร กำหนดพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ https://www.tci-thaijo.org/index.php/jcin
42 วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดทำวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรขึ้น เพื่อให้เป็นวารสารวิชาการโดยเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักนิติศาสตร์ และผู้สนใจทั่วไปทั้งภายในและภายนอกคณะนิติศาสตร์ได้เผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปของบทความวิชาการและบทความวิจัย โดยสงเสริมและสนับสนุนความรู้ทางวิชาการในสาขานิติศาสตร์และจัดตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณชนผู้สนใจทั่วไป พร้อมทั้งยกระดับให้เป็นวารสารระดับชาติ โดย https://www.tci-thaijo.org/index.php/lawnujournal
43 วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วารสารนิติสังคมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทปริทัศน์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของวารสารนิติสังคมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะครอบคลุมเนื้่อหา เกี่ยวกับกฎหมายทุกสาขา เช่น กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายอาญา กฎหมายระหว่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งสัมพันธ์กับความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ในสาขาต่างๆ https://www.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS
44 วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (JOURNAL OF EDUCATIONAL ADMINISTRATION KHON KAEN UNIVERSITY) วารสารบริหารการศึกษา ศึกษาศาสตร์จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ ทัศนะ แนวคิด นวัตกรรม ข้อค้นพบทางการบริหารการศึกษาแก่คณาจารย์ นักศึกษา สมาชิก และผู้สนใจในลักษณะบทความวิชาการ บทความวิจัย และอื่นๆ https://www.tci-thaijo.org/index.php/EDMKKU
45 วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นวารสารวิชาการที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา อาจารย์และนักวิชาการ และเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการแก่สมาชิก นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป กำหนดออกปีละ 3 ฉบับ ต้นฉบับที่รับพิจารณาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อนและไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารฉบับอื่น บทความที่เผยแพร่ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง https://www.tci-thaijo.org/index.php/JournalGradVRU
46 วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (SAKON NAKHON GRADUATE STUDIES JOURNAL) เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการและงานวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นวารสารราย 3 เดือน ที่จัดพิมพ์เผยแพร่โดยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร https://www.tci-thaijo.org/index.php/SNGSJ
47 วารสารปัญญาภิวัฒน์ วารสารปัญญาภิวัฒน์ (PANYAPIWAT JOURNAL) ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่ 1) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal
48 วารสารปาริชาต (PARICHART JOURNAL, THAKSIN UNIVERSITY) วารสารปาริชาต เป็นวารสารเผยแพร่ผลงานวิจัย/บทความทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และนิติศาสตร์ ของบุคลากร นักวิจัยในมหาวิทยาลัยทักษิณและหน่วยงานต่าง ๆ กำหนดออก ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม) https://www.tci-thaijo.org/index.php/parichartjournal
49 วารสารพยาบาล (THAI JOURNAL OF NURSING [TJN]) วารสารพยาบาลเป็นวารสารทางวิชาการที่เผยแพร่ความรู้ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ รวมทั้งความรู้ใหม่ในวงการสุขภาพที่เกี่ยวข้องและเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และ ประสบการณ์เกี่ยวกับวิชาชีพการพยาบาลอีกทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ร่วมวิชาชีพและภาพลักษณ์ของวิชาชีพการพยาบาล จัดทำโดย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ กำหนดออกปีละ 4 ฉบับ https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJN
50 วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (THAI JOURNAL OF CARDIO-THORACIC NURSING) ป็นวารสารที่จัดทำโดยสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก ซึ่งเป็นสมาคมพยาบาลที่มีสมาชิกที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอกร่วมกันจัดทำวารสารเพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเผยแพร่วิทยาการใหม่ๆ เช่น งานวิจัย นวัตกรรม ในสาขาการดูแลรักษาและการพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก โรคเรื้อรัง รวมทั้งศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในสมาชิกสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกและผู้ที่สนใจ ปีละ 2 เล่ม มกราคม -มิถุนายน และ กรกฎาคม – ธันวาคม https://www.tci-thaijo.org/index.php/journalthaicvtnurse
51 วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข (NURSING JOURNAL OF THE MINISTRY OF PUBLIC HEALTH ) วัตถุประสงค์
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านการพยาบาลทุกสาขาและการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง เช่น บทความวิชาการ เป็นบทความทางการพยาบาล การศึกษาพยาบาล การบริหารและงานทางวิชาชีพ เป็นต้น
https://www.tci-thaijo.org/index.php/tnaph
52 วารสารพยาบาลตำรวจ (JOURNAL OF THE POLICE NURSES) จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการซึ่งประกอบด้วยบทความวิชาการทางการพยาบาลและงานการวิจัยทางการพยาบาลของอาจารย์พยาบาลและบุคลากรทางการพยาบาล ผลงานทุกเรื่องได้ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสาขาการพยาบาลและสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีกำหนดการออกวารสารเป็นราย 6 เดือน ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม https://www.tci-thaijo.org/index.php/policenurse
53 วารสารพยาบาลทหารบก (JOURNAL OF THE ROYAL THAI ARMY NURSES) วารสารพยาบาลทหารบกเป็นวารสารวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล การศึกษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ สาระในวารสารพยาบาลทหารบก บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความพิเศษ และปกิณกะ ซึ่งแต่ละฉบับอาจมีเนื้อหาดังกล่าวหลากหลายที่แตกต่างกันไปจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ มกราคม-เมษายน พฤษภาคม-สิงหาคม กันยายน-ธันวาคม https://www.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN
54 วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (JOURNAL OF NURSING SCIENCE CHULALONGKORN UNIVERSITY) วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวารสารที่ตีพิมพ์บทความทางวิชาการ ในสาขาพยาบาลศาสตร์ที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 คน
Journal of Nursing Science Chulalongkorn University is a peer-reviewed journal
, published academic papers in nursing science.
https://www.tci-thaijo.org/index.php/CUNS
55 วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ (JOURNAL OF NURSING SCIENCE AND HEALTH) เป็นวารสารที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการและผลงานวิจัยทางการพยาบาลด้านความรู้ แนวคิดนวัตกรรมทางการพยาบาลและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องทางด้านสุขภาพ บทความที่ตีพิมพ์ประกอบด้วยบทความวิชาการ บทความวิจัย รายงานวิจัย ปกิณกะ และข่าวความเคลื่อนไหวในวิชาชีพพยาบาลและสุขภาพ โดยวารสารออกตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ ทุกๆ 3 เดือน https://www.tci-thaijo.org/index.php/nah
56 วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ SONGKLANAGARIND JOURNAL OF NURSING วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์ทางสุขภาพ
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออก
https://www.tci-thaijo.org/index.php/nur-psu
57 วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย (THAI RED CROSS NURSING JOURNAL) วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย จัดทำขึ้นโดยวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลและการผดุงครรภ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ร่วมวิชาชีพการพยาบาล และเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวิชาชีพการ พยาบาลและสภากาชาดไทย ขอบเขตของวารสารประกอบด้วย บทความวิชาการ บทความวิจัย การทบทวน งานวิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาล บทความทั่วไป และปกิณกะ มีกำหนดตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม – มิถุนายน, กรกฏาคม – ธันวาคม) https://www.tci-thaijo.org/index.php/trcnj
58 วารสารพยาบาลสาธารณสุข (JOURNAL OF PUBLIC HEALTH NURSING) วารสารมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าและผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านการ พยาบาลสาธารณสุข การสาธารณสุข และการพยาบาล และเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดทางวิชาการ เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ที่อยู่ในวิชาชีพพยาบาล https://www.tci-thaijo.org/index.php/phn
59 วารสารพฤติกรรมศาสตร์ (JOURNAL OF BEHAVIORAL SCIENCE) วารสารพฤติกรรมศาสตร์ เป็นเวทีส่งเสริมให้นักวิชาการได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ โดยเฉพาะผลงานทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ ที่มีเป้าหมายนำองค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาบุคคลและสังคมเพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตของบุคคลอย่างยั่งยืน https://www.tci-thaijo.org/index.php/BSRI
60 วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา https://www.tci-thaijo.org/index.php/JBSD
61 วารสารพัฒนาสังคม JOURNAL OF SOCIAL DEVELOPMENT (JSD) วารสารพัฒนาสังคม โดยคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

กำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม

https://www.tci-thaijo.org/index.php/jsd
62 วารสารภาษาและวรรณคดีไทย (JOURNAL OF THAI LANGUAGE AND LITERATURE) https://www.tci-thaijo.org/index.php/THlanglit
63 วารสารภาษาและวัฒนธรรม (JOURNAL OF LANGUAGE AND CULTURE) วารสารภาษาและวัฒนธรรม เป็นวารสารวิชาการในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดทำโดยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 เป็นต้นมา และได้รับการประเมินคุณภาพจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้เป็นวารสารวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และศิลปกรรมที่ตีพิมพ์ในประเทศ ระด้บ A https://www.tci-thaijo.org/index.php/JLC
64 วารสารมนุษยศาสตร์ (HUMANITIES JOURNAL) วารสารมนุษยศาสตร์เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน (2 ฉบับต่อปี) ซึ่งดูแลโดยกองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้เผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง https://www.tci-thaijo.org/index.php/abc
65 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES MAHASARAKHAM UNIVERSITY) วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายในการส่งเสริม เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ และเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ โดยครอบคลุมวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การศึกษา ศิลปกรรม ดนตรี สถาปัตยกรรม ภาษา วรรณกรรม กำหนดการตีพิมพ์ปีละ 6 ฉบับ ออกราย 2 เดือน คือ เล่ม 1 มกราคม – กุมภาพันธ์ / เล่ม 2 มีนาคม – เมษายน/เล่ม 3 พฤษภาคม – มิถุนายน/เล่ม 4 กรกฎาคม – สิงหาคม /เล่ม 5 กันยายน – ตุลาคม และ เล่ม 6 พฤศจิกายน – ธันวาคม โดยรูปแบบผลงานที่วารสารจะรับพิจารณา มี 3 ประเภท คือ บทความทั่วไป บทความวิจัย และบทวิจารณ์หนังสือ บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการ ( Peer review) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล และนำไปอ้างอิงได้ ผลงานที่ส่งมาตีพิมพ์ จะต้องมีสาระ งานทบทวนความรู้เดิมและเสนอความรู้ใหม่ที่ทันสมัยรวมทั้งข้อคิดเห็นที่เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่าน ผลงานไม่เคยถูกนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน และไม่ได้อยู่ในระหว่างการพิจารณาลงวารสารใดๆ https://www.tci-thaijo.org/index.php/humsujournal
66 วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการหรือบทความจากงานวิจัย และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นทางวิชาการในด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ที่จัดพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ (มกราคม-เมษายน; พฤษภาคม-สิงหาคม; กันยายน-ธันวาคม) ทั้งนี้บทความทุกเรื่องได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย https://www.tci-thaijo.org/index.php/HUSO
67 วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, THAKSIN UNIVERSITY) วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นวารสารของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ เริ่มจัดพิมพ์วารสารฉบับแรกเมื่อปี พ.ศ. 2549 เป็นปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (เม.ย. – ก.ย. 49) ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทรรศน์ บทวิจารณ์ หนังสือ บทความปริวรรต ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ และเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และการทำผลงานทางวิชาการ และเป็นสื่อกลางในการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ โดยมีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (เม.ย. – ก.ย.) และ (ต.ค. – มี.ค.) https://www.tci-thaijo.org/index.php/HUSOTSU
68 วารสารรังสิตสารสนเทศ http://library.rsu.ac.th/library_rangsitjournal.html
69 วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ (THAKSIN UNIVERSITY JOURNAL) วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นวารสารเผยแพร่ผลงานวิจัย/บทความทางสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของบุคลากร นักวิจัยในมหาวิทยาลัยทักษิณและหน่วยงานต่างๆ https://www.tci-thaijo.org/index.php/tsujournal
70 วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (NARESUAN UNIVERSITY JOURNAL: SCIENCE AND TECHNOLOGY) วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางการเผยแพร่บทความงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในสาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เสนอผลงานวิจัยลงตีพิมพ์เผยแพร่ โดยมีกำหนดออกเผยแพร่วารสาร ปีละ 3 ฉบับ คือ เดือนมกราคม-เมษายน เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และเดือนกันยายน-ธันวาคม. https://www.tci-thaijo.org/index.php/NUJournal
71 วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม (NAKHON PHANOM UNIVERSITY JOURNAL) วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นวารสารฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่พิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย (Research articles) บทความวิชาการและ/หรือบทความปริทัศน์ (Review articles) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์บทความดังกล่าวในสาขา ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตร ศิลปะ วัฒนธรรม และสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดแนวความคิด เทคนิค และการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ขึ้น ตลอดจนเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป โดยมีกำหนดออกราย 4 เดือน (มกราคม – เมษายน, พฤษภาคม – สิงหาคม, กันยายน – ธันวาคม) https://www.tci-thaijo.org/index.php/npuj/login?source=%2Findex.php%2Fnpuj
72 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (PRINCESS OF NARADHIWAS UNIVERSITY JOURNAL) เผยแพร่ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการของ คณะครูอาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องตลอดจนศิษย์เก่า บุคคลทั่วไปที่สนใจ ในด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพยาบาล การเกษตรและเทคโนโลยี วิศวกรรม และการฝึกอาชีพสาขาอื่นๆ https://www.tci-thaijo.org/index.php/pnujr
73 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เผยแพร่ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการของ คณะครูอาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องตลอดจนศิษย์เก่า บุคคลทั่วไปที่สนใจ ในด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน มานุษยวิทยา โบราณคดี ประชากรศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/pnuhuso
74 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (RAJABHAT MAHA SARAKHAM UNIVERSITY JOURNAL) ขอบเขตของวารสาร (Scope of Journal) เป็นวารสารวิชาการที่ครอบคลุมสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ โดยนำเสนอในรูปแบบ1) บทความประสบการณ์ และบทความเรียบเรียง 2) บทความวิจัย เป็น Concept paper หรือ ผลงานวิจัยที่ทำเสร็จสมบูรณ์แล้ว 3) ผู้นำเสนอบทความเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปวัตถุประสงค์ของวารสาร (Objective of Journal)1) เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย 2) เพื่อเป็นสื่อส่งเสริมการสร้างความรู้และองค์ความรู้ในสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 3) เป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป https://www.tci-thaijo.org/index.php/rmuj
75 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (LAMPANG RAJABHAT UNIVERSITY JOURNAL) วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ISSN 2286-8658) ได้จัดทำขึ้นเพื่อเปิดเวทีให้นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สนใจ ได้เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ งานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์อื่นๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการสรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม และเพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการ งานวิจัยและบทความวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาและนักวิชาการ โดยมีกำหนดการเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) https://www.tci-thaijo.org/index.php/JLPRU
76
77
กฤตภาคข่าวมานุษยวิทยา http://www.sac.or.th/databases/clipping/home.php
ข่าวคณะแพทย์ศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่ http://medinfo.psu.ac.th/mednews2/
ข่าวเนติบัณฑิตยสภา http://www.thethaibar.or.th/thaibarweb/index.php?id=the-thai-bar-news
ข่าวสารห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.car.chula.ac.th/culib/
Kasetsart Journal : Natural Science http://kasetsartjournal.ku.ac.th/
KMUTT Research And Development Journal http://digital.lib.kmutt.ac.th/journal/brows1.php
KU eMagazine http://www.ku.ac.th/e-magazine/jun53/
จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ http://journal.research.chula.ac.th/journal_BusinessResearch/all.php
จุฬาลงกรณ์เวชสาร http://library.christian.ac.th/lrc%20on%20emis/html/TH_chula.htm
วารสารจุลนิติ http://www.senate.go.th/lawdatacenter/modules.php?name=News&new_topic=8
จุลสารการท่องเที่ยว http://www.tatreviewmagazine.com/web/
จุลสารโรงพยาบาลปศุสัตว์ http://161.200.35.61/Data_files/Newsletter/Newsletter.htm
จุลสาร สศอ. http://www.oie.go.th/publications/journal
จุลสารสนุกวิทย์ http://www.nstda.or.th/jstp/
จดหมายข่าวกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม http://www.deqp.go.th/service-portal/tsm-network-system/news-letter/
จดหมายข่าว วว http://www.tistr.or.th/tistr/indexweb.php?pages=page_newsLetter
จดหมายข่าว สนพ. http://www.eppo.go.th/admin/nlt/index.html
จดหมายข่าวกรมหม่อนไหม http://qsds.go.th/newqsds/inside_page.php?pageid=34
Chiang Mai Journal of science http://it.science.cmu.ac.th/ejournal/
เชียงใหม่เวชสาร http://www.medicine.cmu.ac.th/secret/edserv/journal/
ดัชนีเศรษฐกิจการค้า http://www.price.moc.go.th/
วารสารโดมทัศน์ http://164.115.22.25/ojs222/index.php/dometad/index
ทางอีศาน http://e-shann.com/
Textile Digest http://www.ttistextiledigest.com/
วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม http://www.eeat.or.th/journal.php
ธรรมศาสตร์เวชสาร http://med.tu.ac.th/TMJ/index.php
Thammasat Economic Journal http://econ.tu.ac.th/journal/Index.html
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ http://www.ghbhomecenter.com/journal/GHBThai.php
นิตยสาร สสวท. http://www.foodfocusthailand.com/
น้ำก๊อก http://emagazine.ipst.ac.th/
บทความกฎหมาย http://www.mwa.co.th/main.php?filename=e_book
BRT MAGAZINE http://www1a.biotec.or.th/BRT/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=11&Itemid=26
ประชาคมวิจัย http://rescom.trf.or.th/
พยาบาลสาร http://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing
รังสิตสารสนเทศ http://library.rsu.ac.th/library_rangsitjournal.html
รามาธิบดีเวชสาร http://www.ramamedj.com/
ราชกิจจานุเษกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/search.jsp
AAAI Digital Library — AI Magazine http://www.aaai.org/Library/Magazine/magazine-library.php
D-Lib Magazine http://www.dlib.org/
Duke University Libraries Magazine https://blogs.library.duke.edu/magazine/
Logistics Digest http://www.logisticsdigest.com/index.php?option=com_content&task=view&id=468&Itemid=43
เวชชสารสัตว์แพทย์ http://www.vet.chula.ac.th/dept/tjvm/
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก http://thailand.digitaljournals.org/index.php/JTTAM
วารสารกรมคุมประพฤติ http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/449781
วารสารกรมบังคับคดี http://www.led.go.th/magazine/magazine.asp
วารสารกรมประชาสัมพันธ์ http://hq.prd.go.th/prTechnicalDM/more_news.php?cid=73&filename=index
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ http://thailand.digitaljournals.org/index.php/BDMS
วารสารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา http://www.mots.go.th/more_news.php?cid=154
วารสารการค้าระหว่างประเทศ http://www.dtn.go.th/index.php/เอกสาร/วารสารการค้าระหว่างประเทศ.html
วารสารการงบประมาณ http://www.bb.go.th/bbhome/page.asp?option=content&dsc=%C7%D2%C3%CA%D2%C3%A1%D2%C3%A7%BA%BB%C3%D0%C1%D2%B3&folddsc=16001#
วารสารการเงินการธนาคาร http://www.fpo.go.th/FPO/index2.php?mod=Category&file=categoryview&categoryID=CAT0000148&myID=8
วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT http://www.tci-thaijo.org/index.php/JEM
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (JCDR) https://sites.google.com/site/researchgradnu/hnwy-ngan/warsar-kar-wicay-pheux-phathna-chumchn
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข http://www.hsri.or.th/researcher/media/e-journal
วารสารการประกันคุณภาพ มข. https://qm.kku.ac.th/
วารสารการเมืองการปกครอง http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_t11.html
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม http://advisor.anamai.moph.go.th/main.php?filename=health_all
วารสารครุศาสตร์จุฬาฯ http://journal.research.chula.ac.th/JEducation/all.php
วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศ http://www.bic.moe.go.th/newth/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=192&Itemid=298
วารสารจักษุธรรมศาสตร์ http://www.tec.in.th/index.php?page=journal
วารสารจดหมายเหตุทางการแพทย์ http://www.jmatonline.com/index.php/jmat
วารสารตลาดหลักทรัพย์ http://www.set.or.th/th/products/resource/varasarn.html
วารสารทางช้างเผือก http://thaiastro.nectec.or.th/mlky/
วารสารท่องอุทยานแห่งชาติ http://www.dnp.go.th/parkreserve/Np_library.asp?lg=1
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด http://ams.kku.ac.th/journal/
วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ http://202.44.34.134/journal/download01.htm
วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ http://journal.sct.ac.th/
วารสารไทย http://www.identity.opm.go.th/identity/content/media1.asp?med_code1=10&med_code2=020&mode=start&lang_sts=1&lang=thai
วารสารไทยคดีศึกษา http://cherishthailand.com/tkri2013/index.php/2013-06-17-06-47-41/2013-06-18-02-47-37
วารสารไทย-ญี่ปุ่นศึกษา http://www.asia.tu.ac.th/journal/trem_tjjournal.htm
วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย http://www.onep.go.th/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=53&Itemid=73
วารสารนโยบายพลังงาน http://www.eppo.go.th/vrs/index.html
วารสารนิติศาสตร์ http://www.tulawcenter.org/knowledge/categories/11
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร http://webbase.law.nu.ac.th/lawnujournal11/index.php/journals
วารสารบริหารธุรกิจ http://www.jba.tbs.tu.ac.th/index.php?page=Article-List
วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร http://www.bec.nu.ac.th/becjournal/
วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร http://bsris.swu.ac.th/journal/index.html
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ http://www.cps.chula.ac.th/journal/
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา http://bsris.swu.ac.th/jbsd/
วารสารพันธบัตรออมทรัพย์ http://www.cps.chula.ac.th/journal/
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา http://www.ited.kmutnb.ac.th/ejournal/
วารสารภาษาและวัฒนธรรม http://www.lc.mahidol.ac.th/lcjournal/th/backissues.htm
วารสารเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/journal/
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน http://pharm.kku.ac.th/isan-journal/journals.htm