มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยของรัฐ

URL

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

http://www.ksu.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

http://www.pnu.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

http://www.nu.ac.th/

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

http://www.msu.ac.th/

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

http://www.mju.ac.th/

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

http://www.ru.ac.th/

มหาวิทยาลัยศิลปากร

http://www.su.ac.th/

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

http://www.psu.ac.th/

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

http://www.stou.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

http://www.swu.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

http://www.ubu.ac.th/

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

http://www.chula.ac.th/

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://www.ku.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

http://www.kku.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

http://www.cmu.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยทักษิณ

http://www.tsu.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

http://www.nmu.ac.th/

มหาวิทยาลัยนครพนม

http://www.npu.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยบูรพา

http://www.buu.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

http://www.kmutt.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

http://www.kmutnb.ac.th/

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

http://www.sut.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

http://www.tu.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยพะเยา

http://www.up.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

http://www.mcu.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

http://www.mbu.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยมหิดล

http://www.mahidol.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

http://www.mfu.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

http://www.wu.ac.th/

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

http://www.dusit.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

http://www.kru.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

http://www.kpru.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

http://www.chandra.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

http://www.cmru.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

http://www.tru.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

http://www.dru.ac.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

http://www.npru.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

http://www.nrru.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

http://www.nstru.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

http://www.nsru.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

http://www.bsru.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

http://www.bru.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

http://www.pnru.ac.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

http://www.aru.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

http://www.psru.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

http://www.pbru.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

http://www.pcru.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

http://www.pkru.ac.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

http://www.rmu.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

http://www.yru.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

http://www.reru.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

http://www.rru.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

http://www.rbru.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

http://www.lpru.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

http://www.lru.ac.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

http://www.vru.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

http://www.sskru.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

http://www.snru.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

http://www.skru.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

http://www.ssru.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

http://www.sru.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

http://www.srru.ac.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

http://www.mcru.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

http://www.udru.ac.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

http://www.uru.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

http://www.ubru.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

http://www.rmutk.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

http://www.rmutto.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://www.rmutt.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

http://www.rmutp.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

http://www.rmutr.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

http://www.rmutl.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

http://www.rmutsv.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

http://www.rmutsb.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

http://www.rmuti.ac.th/

 

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

http://www.pgvim.ac.th/

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

http://www.kmitl.ac.th/

 

สถาบันการบินพลเรือน

http://www.catc.or.th/

 

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

http://www.pit.ac.th/

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

http://www.nida.ac.th/

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

http://www.bpi.ac.th/

 

สถาบันพระบรมราชชนก

http://www.pi.ac.th/

 

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

http://www.rtanc.ac.th/

 

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

http://www.nurse.police.go.th/

 

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

http://www.trcn.ac.th/

 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

http://www.pcm.ac.th/

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

http://www.rpca.ac.th/

 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

http://www.crma.ac.th/

 

โรงเรียนนายเรือ

http://www.rtna.ac.th/

 

 

มหาวิทยาลัยของเอกชน

 

 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

http://www.bu.ac.th/

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

http://www.bsu.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยเกริก

http://www.krirk.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

http://kbu.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

http://www.christian.ac.th/

มหาวิทยาลัยตาปี

http://www.tapee.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

http://www.cpu.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยชินวัตร

http://www.siu.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

http://www.mut.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยธนบุรี

http://www.thonburi-u.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

http://www.dpu.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยนอร์ท กรุงเทพ

http://www.northbkk.ac.th/home/

 

มหาวิทยาลัย  นอร์ท-เชียงใหม่

http://www.northcm.ac.th/web/th/index.php

 

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

http://www.apiu.edu/

 

มหาวิทยาลัยเนชั่น

http://www.nation.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

http://www.ptu.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยพายัพ

http://www.payap.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

http://www.plu.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยฟาร์อีส  เทอร์น

http://www2.feu.ac.th/thai/main.php

 

มหาวิทยาลัยภาคกลาง

http://www.pkc.ac.th/

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

http://www.neu.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยรังสิต

http://www.rsu.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยราชธานี

http://www.rtu.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

http://www.vu.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยเวบสเตอร์ (ประเทศไทย)

http://www.webster.ac.th/

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

http://www.spu.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยสยาม

http://www.siam.edu/

 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

http://www.utcc.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

http://www.hcu.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

http://www.hu.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

http://www.au.edu/

 

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

http://www.sau.ac.th/

 

สถาบันกันตนา

http://www.kantanainstitute.ac.th/index.php

 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

http://www.pim.ac.th/

 

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค

http://ipacific.ac.th/index/index.php

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

http://www.life.ac.th/

 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

http://www.tni.ac.th/

 

สถาบันเทคโนโลยี   แห่งอโยธยา

http://www.ayothaya.ac.th/

 

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

http://www.ait.ac.th/

 

สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย

http://www.miat.ac.th/

 

สถาบันรัชต์ภาคย์

http://www.rajapark.ac.th/

 

สถาบันวิทยสิริเมธี

http://www.vistec.ac.th/

 

สถาบันอาศรมศิลป์

http://www.arsomsilp.ac.th/

 

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

http://www.svit.ac.th/

 

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

http://www.slc.ac.th/

 

วิทยาลัยดุสิตธานี

http://www.dtc.ac.th/

 

วิทยาลัยทองสุข

http://www.thongsook.ac.th/

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

http://www.sct.ac.th/

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

http://www.siamtechu.net/

 

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

http://www.northern.ac.th/

 

วิทยาลัยสันตพล

http://www.stu.ac.th/

วิทยาลัยแสงธรรม

http://www.saengtham.ac.th/

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

http://www.lit.ac.th/