ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยของรัฐ

URL

URL ห้องสมุด

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

http://www.ksu.ac.th/

http://www.library.ksu.ac.th/

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

http://www.pnu.ac.th/

http://lib.pnu.ac.th/

มหาวิทยาลัยนเรศวร

http://www.nu.ac.th/

http://www.lib.nu.ac.th/

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

http://www.msu.ac.th/

http://library.msu.ac.th/

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

http://www.mju.ac.th/

http://www.library.mju.ac.th/

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

http://www.ru.ac.th/

http://www.lib.ru.ac.th/

มหาวิทยาลัยศิลปากร

http://www.su.ac.th/

http://www.lib.su.ac.th/

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

http://www.psu.ac.th/

http://library.phuket.psu.ac.th/

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

http://www.stou.ac.th/

http://library.stou.ac.th/

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

http://www.swu.ac.th/

http://library.swu.ac.th/

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

http://www.ubu.ac.th/

http://www.lib.ubu.ac.th/

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

http://www.chula.ac.th/

http://www.car.chula.ac.th/

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://www.ku.ac.th/

http://www.lib.ku.ac.th/

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

http://www.kku.ac.th/

https://library.kku.ac.th

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

http://www.cmu.ac.th/

http://library.cmu.ac.th/

มหาวิทยาลัยทักษิณ

http://www.tsu.ac.th/

http://www.lib.tsu.ac.th/

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

http://www.nmu.ac.th/

https://vajiramedlib.wordpress.com/

มหาวิทยาลัยนครพนม

http://www.npu.ac.th/

http://arc.npu.ac.th/

มหาวิทยาลัยบูรพา

http://www.buu.ac.th/

http://www.lib.buu.ac.th/

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

http://www.kmutt.ac.th/

http://www.lib.kmutt.ac.th/

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

http://www.kmutnb.ac.th/

http://library.kmutnb.ac.th/

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

http://www.sut.ac.th/

http://library.sut.ac.th/

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

http://www.tu.ac.th/

http://library.tu.ac.th/

มหาวิทยาลัยพะเยา

http://www.up.ac.th/

http://www.clm.up.ac.th/

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

http://www.mcu.ac.th/

http://library.mcu.ac.th/

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

http://www.mbu.ac.th/

http://www.library.mbu.ac.th/

มหาวิทยาลัยมหิดล

http://www.mahidol.ac.th/

http://www.li.mahidol.ac.th/

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

http://www.mfu.ac.th/

http://library.mfu.ac.th/

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

http://www.wu.ac.th/

http://clm.wu.ac.th/

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

http://www.dusit.ac.th/

http://elibrary.dusit.ac.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

http://www.kru.ac.th/

http://acit.kru.ac.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

http://www.kpru.ac.th/

http://arit.kpru.ac.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

http://www.chandra.ac.th/

http://arit.chandra.ac.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

http://www.cmru.ac.th/

http://www.lib.cmru.ac.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

http://www.tru.ac.th/

http://library.tru.ac.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

http://www.dru.ac.th/

http://arc.dru.ac.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

http://www.npru.ac.th/

http://acit.npru.ac.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

http://www.nrru.ac.th/

http://arc.nrru.ac.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

http://www.nstru.ac.th/

http://arc.nstru.ac.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

http://www.nsru.ac.th/

http://aritc.nsru.ac.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

http://www.bsru.ac.th/

http://library.bsru.ac.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

http://www.bru.ac.th/

http://www.lib.bru.ac.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

http://www.pnru.ac.th/

http://library.pnru.ac.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

http://www.aru.ac.th/

http://library.aru.ac.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

http://www.psru.ac.th/

http://library.psru.ac.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

http://www.pbru.ac.th/

http://lib.pbru.ac.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

http://www.pcru.ac.th/

http://arit.pcru.ac.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

http://www.pkru.ac.th/

http://arit.pkru.ac.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

http://www.rmu.ac.th/

http://arcm.rmu.ac.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

http://www.yru.ac.th/

http://library.yru.ac.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

http://www.reru.ac.th/

http://lib.reru.ac.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

http://www.rru.ac.th/

http://lib.rru.ac.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

http://www.rbru.ac.th/

http://www.library.rbru.ac.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

http://www.lpru.ac.th/

http://www.lib.lpru.ac.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

http://www.lru.ac.th/

http://library.lru.ac.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

http://www.vru.ac.th/

http://lib.vru.ac.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

http://www.sskru.ac.th/

http://lib.sskru.ac.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

http://www.snru.ac.th/

http://libservice.snru.ac.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

http://www.skru.ac.th/

http://arit.skru.ac.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

http://www.ssru.ac.th/

http://www.library.ssru.ac.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

http://www.sru.ac.th/

http://www.arit.sru.ac.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

http://www.srru.ac.th/

http://library.srru.ac.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

http://www.mcru.ac.th/

http://arit.mcru.ac.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

http://www.udru.ac.th/

http://library.udru.ac.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

http://www.uru.ac.th/

http://library.uru.ac.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

http://www.ubru.ac.th/

http://www.lib.ubru.ac.th/

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

http://www.rmutk.ac.th/

http://www.carit.rmutk.ac.th/

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

http://www.rmutto.ac.th/

http://library.arit.rmutto.ac.th/

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://www.rmutt.ac.th/

http://www.library.rmutt.ac.th/

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

http://www.rmutp.ac.th/

http://lib.arit.rmutp.ac.th/

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

http://www.rmutr.ac.th/

http://arit.rmutr.ac.th/

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

http://www.rmutl.ac.th/

http://library.rmutl.ac.th/

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

http://www.rmutsv.ac.th/

http://lib.rmutsv.ac.th/

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

http://www.rmutsb.ac.th/

http://arit.rmutsb.ac.th/

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

http://www.rmuti.ac.th/

http://library.oarit.rmuti.ac.th/

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

http://www.pgvim.ac.th/

http://www.pgvim.ac.th/en/facilities/library.php

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

http://www.kmitl.ac.th/

http://www.lib.kmitl.ac.th/

สถาบันการบินพลเรือน

http://www.catc.or.th/

http://library.catc.or.th/

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

http://www.pit.ac.th/

http://library.pit.ac.th/

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

http://www.nida.ac.th/

http://library.nida.ac.th/

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

http://www.bpi.ac.th/

http://ulibm.bpi.ac.th/

สถาบันพระบรมราชชนก

http://www.pi.ac.th/

http://library.pi.ac.th/

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

http://www.rtanc.ac.th/

http://library.rta.mi.th/

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

http://www.nurse.police.go.th/

http://pnc.no-ip.info:8029/elib/

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

http://www.trcn.ac.th/

http://library.trcn.ac.th/

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

http://www.pcm.ac.th/

http://www.pcm.ac.th/druweb/?q=node/128

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

http://www.rpca.ac.th/

http://lib.rpca.ac.th/

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

http://www.crma.ac.th/

http://www.crma.ac.th/library/main2.html

โรงเรียนนายเรือ

http://www.rtna.ac.th/

http://library.rtna.ac.th/

     

มหาวิทยาลัยของเอกชน

URL

 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

http://www.bu.ac.th/

http://library.bu.ac.th/

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

http://www.bsu.ac.th/

http://www.lib.bsu.ac.th/

มหาวิทยาลัยเกริก

http://www.krirk.ac.th/

http://library.krirk.ac.th/

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

http://kbu.ac.th/

http://library.kbu.ac.th/

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

http://www.christian.ac.th/

http://library.christian.ac.th/

มหาวิทยาลัยตาปี

http://www.tapee.ac.th/

http://elib.tapee.ac.th/

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

http://www.cpu.ac.th/

http://library.cpu.ac.th/

มหาวิทยาลัยชินวัตร

http://www.siu.ac.th/

http://library.siu.ac.th/

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

http://www.mut.ac.th/

http://www.lib.mut.ac.th/

มหาวิทยาลัยธนบุรี

http://www.thonburi-u.ac.th/

http://library.thonburi-u.ac.th/

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

http://www.dpu.ac.th/

http://www.dpu.ac.th/laic/

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

http://www.northbkk.ac.th/home/

http://library.northbkk.ac.th/

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

http://www.northcm.ac.th/web/th/index.php

http://lib.northcm.ac.th/

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

http://www.apiu.edu/

http://www.missioncollege.edu/lib/index.html

มหาวิทยาลัยเนชั่น

http://www.nation.ac.th/

http://www.nation.ac.th/library/

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

http://www.ptu.ac.th/

https://ptulibraryblog.wordpress.com

มหาวิทยาลัยพายัพ

http://www.payap.ac.th/

http://lib.payap.ac.th/

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

http://www.plu.ac.th/

http://lib.plu.ac.th/

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

http://www2.feu.ac.th/thai/main.php

http://lib.feu.ac.th/

มหาวิทยาลัยภาคกลาง

http://www.pkc.ac.th/

http://www.tuct.ac.th/library/library1.html

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

http://www.neu.ac.th/

http://lib.neu.ac.th/ULIB/

มหาวิทยาลัยรังสิต

http://www.rsu.ac.th/

http://opaclib.rsu.ac.th/

มหาวิทยาลัยราชธานี

http://www.rtu.ac.th/

http://lib.rtu.ac.th/

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

http://www.vu.ac.th/

http://library.vu.ac.th/

มหาวิทยาลัยเวบสเตอร์ (ประเทศไทย)

http://www.webster.ac.th/

http://campus.sanook.com/

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

http://www.spu.ac.th/

http://www.spu.ac.th/library/

มหาวิทยาลัยสยาม

http://www.siam.edu/

http://e-library.siam.edu/

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

http://www.utcc.ac.th/

http://department.utcc.ac.th/library/

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

http://www.hcu.ac.th/

http://www.lib.hcu.ac.th/

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

http://www.hu.ac.th/

http://library.hu.ac.th/

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

http://www.au.edu/

http://dir.sanook.com/

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

http://www.sau.ac.th/

http://library.sau.ac.th/

สถาบันกันตนา

http://www.kantanainstitute.ac.th/index.php

http://113.53.248.37/ULIB/

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

http://www.pim.ac.th/

https://th-th.facebook.com/PimLibrary

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค

http://ipacific.ac.th/index/index.php

http://ipacific.ac.th/index/index.php

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

http://www.life.ac.th/

http://www.life.ac.th/

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

http://www.tni.ac.th/

http://thai.tech-dir.com/

สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา

http://www.ayothaya.ac.th/

http://www.ayothaya.ac.th/2014/th/

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

http://www.ait.ac.th/

http://dir.sanook.com/

สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย

http://www.miat.ac.th/

http://www.miat.ac.th/

สถาบันรัชต์ภาคย์

http://www.rajapark.ac.th/

http://library.rajapark.ac.th/

สถาบันวิทยสิริเมธี

http://www.vistec.ac.th/

https://www.facebook.com/Vidyasirimedhi

สถาบันอาศรมศิลป์

http://www.arsomsilp.ac.th/

http://arsomsilp.ac.th/

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

http://www.svit.ac.th/

http://www.svit.ac.th/

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

http://www.slc.ac.th/

http://lib.slc.ac.th/

วิทยาลัยดุสิตธานี

http://www.dtc.ac.th/

http://library.dtc.ac.th/

วิทยาลัยทองสุข

http://www.thongsook.ac.th/

http://www.thongsook.ac.th/

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

http://www.sct.ac.th/

http://lib.sct.ac.th/

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

http://www.siamtechu.net/

http://lib.siamtechu.net/

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

http://www.northern.ac.th/

http://www.northern.ac.th/

วิทยาลัยสันตพล

http://www.stu.ac.th/

http://www.uni.net.th/UniNet/index.php

วิทยาลัยแสงธรรม

http://www.saengtham.ac.th/

http://www.saengtham.ac.th/

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

http://www.lit.ac.th/

http://www.lit.ac.th/