ระเบียบการใช้บริการ

ระเบียบการใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

ห้องสมุด 5

สำนักหอสมุดกลาง

              สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิเป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์รวมวิชาการและศูนย์การเรียนรู้ของสถาบันฯ ทำหน้าที่ส่งเสริมและสนันสนุนภารกิจของสถาบันฯ ในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและบริการทางวิชาการแก่สถาบันอุดมศึกษาทุกระบบการศึกษาและแก่สังคม ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและตลอดปี โดยการจัดหา รวบรวม ทรัพยากรสารสนเทศในด้านต่างๆ มาให้บริการ แก่อาจารย์ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป อย่างครบถ้วนและเพียงพอ

เวลาเปิดทำการ

  วันอังคาร – วันศุกร์     8.00 – 16.30 .

 วันเสาร์วันอาทิตย์  8.00 – 16.30 .

                                           วันจันทร์  (ปิดบริการ)

หมายเหตุ: ปิดให้บริการตามประกาศของสถาบันเทคโนโลยีแห่งสวุรรณภูมิ

ทรัพยากรห้องสมุด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

 • ทรัพยากรที่ห้องสมุดที่อนุญาตให้ยืมออกได้ ได้แก่
 • หนังสือทั่วไป
 • หนังสือสำรอง/หนังสือเรียน
 • ปริญญานิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ / งานวิจัย
 • นวนิยาย
 • เรื่องสั้น
 • หนังสือสำหรับเยาวชน
 • สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DVD, VCD, CD-ROM, CD, DVD-ROM)
 • ทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมออกไม่ได้ ได้แก่
 • หนังสืออ้างอิง
 • แผนที่
 • หนังสือพิมพ์
 • วารสาร
 • จุลสาร

ผู้มีสิทธิใช้บริการห้องสมุด

 • อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
 • ผู้ปกครอง
 • บุคคลภายนอก

สมาชิกห้องสมุด

     สมาชิกห้องสมุด แบ่งเป็น 3 ประเภทดังนี้

 • สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้บริหารสถาบันฯ กรรมการสภาสถาบันฯ บุคคลที่มีอุปการคุณต่อสถาบันฯ หรือผู้ได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษจากสถาบันฯ
 • สมาชิกทั่วไปได้แก่อาจารย์ทั้งอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันฯ
 • สมาชิกสมทบ ได้แก่ ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป ซึ่งยื่นความความจำนงสมัครเป็นสมาชิกสมทบ

วิธีการสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดและการขออนุญาตเข้าใช้ห้องสมุด ต้องปฏิบัติ ดังนี้

 • การสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุด
  • ประเภทสมาชิกกิติมศักดิ์ สมาชิกทั่วไป
 • สมาชิกกิตติมศักดิ์ เป็นสมาชิกโดยอัตโนมัติ จำนวนและเวลาการยืมเทียบเท่าอาจารย์ของสถาบันฯ
 • สมาชิกทั่วไป ต้องมาสมัครเป็นสมาชิกโดยอัตโนมัติ จำนวนและเวลาการยืมเทียบเท่าอาจารย์ของสถาบันฯ

     (1.2.1) อาจารย์ของสถาบันฯ แสดงบัตรประจำตัวอาจารย์

     (1.2.2) นักศึกษาแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาและหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปัจจุบัน

     (1.2.3) บุคลากรของสถาบันฯ แสดงบัตรประจำตัว

               1.2. ประเภทสมาชิกสมทบ

                    สมาชิกสมทบได้รับสิทธิการเข้าใช้ห้องสมุดและมีสิทธิยืมทรัพยากรห้องสมุดได้ตามระเบียบการยืม ที่กำหนดไว้ ผู้มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกสมทบได้แก่ ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วๆ ไป การสมัครเป็นสมาชิกสมทบ ต้องมาสมัครด้วยตนเองที่สำนักหอสมุดกลาง สถาบันฯ พร้อมกับชำระค่าสมาชิกรายปีจำนวน 500 บาท / ปี และค่าประกันความเสียหาย จำนวน 2,000 บาท ตามประกาศของสำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ เรื่องการกำหนดค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าธรรมเนียม เนื่องจากการใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง พ.. 2558

 • สมาชิกสมทบ ต้องแสดงหลักฐานการสมัครและทำบัตรสมาชิกมีดังนี้
  • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรอื่นๆ ที่หน่วยงานราชการออกให้
  • หลักฐานการเป็นศิษย์เก่า (ถ้ามี)
 • กรณีบัตรสมาชิกสูญหาย ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ห้องสมุดและมาติดต่อทำบัตรใหม่โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป และชำระค่าธรรมเนียมในการทำบัตรสมาชิกใหม่ 50 บาท ตามประกาศของสำนักหอสมุด สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ เรื่องการกำหนดค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าธรรมเนียม เนื่องจากการใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง พ.. 2558
 • การต่ออายุสมาชิก จะต้องต่ออายุมาชิกทุกภาคการศึกษา โดยปฏิบัติดังนี้

             (2.1)  สมาชิกกิตติมศักดิ์  ห้องสมุดจะต่ออายุสมาชิกให้อัตโนมัติ โดยตรวจสอบจากกับสำนัก

                     บริหารทรัพยากรมนุษย์

            (2.2)  อาจารย์ห้องสมุดจะต่ออายุสมาชิกให้อัตโนมัติทุกภาคการศึกษาโดยตรวจสอบจากฐานข้อมูล

                    อาจารย์กับสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

            (2.3)  นักศึกษา ห้องสมุดจะต่ออายุสมาชิกให้อัตโนมัติโดยตรวจสอบจากหลักฐานการลงทะเบียนเรียน

            (2.4)  สมาชิกสมทบ ต้องมาต่ออายุสมาชิกด้วยตนเองทุกปี พร้อมกับชำระค่าสมาชิกรายปี 500 บาท

 • การสิ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกห้องสมุด

(3.1) สมาชิกกิตติมศักดิ์  ได้แก่ ลาออก, เสียชีวิต เหตุอื่นๆ ตามที่สถาบันฯ แจ้งห้องสมุด เพื่อให้สิ้นสภาการเป็นสมาชิกห้องสมุด

               (3.2) สมาชิกทั่วไป

                      (3.2.1) อาจารย์ ได้แก่ ลาออก หรือเสียชีวิต

                      (3.2.2) นักศึกษา ได้แก่ การจบการศึกษา, ลาออก, หรือเสียชีวิต

                      (3.2.3) บุคลากร ได้แก่ ลาออก หรือเสียชีวิต

               (3.4) สมาชิกสมทบ  ได้แก่การไม่ต่ออายุสมาชิกรายปีหรือเสียชีวิต

          **การสิ้นสภาพสมาชิกด้วยเหตุอื่นๆเช่นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้ห้องสมุดและถูกว่ากล่าวตักเตือนหลายครั้งกระทั่งห้องสมุดพิจารณาการยกเลิกการเป็นสมาชิก