บุคลากร

Mee

นางสาวรัศมี ประทา

บรรณารักษ์

Email: Ratsamee.pra@svit.ac.th

โทรศัพท์ 02-337-3341-3 ต่อ 106

Nueng

นางสาวพรพิมล ไกรประโคน

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

Email: Pornpimol.krn@svit.ac.th

โทรศัพท์ 02-337-3341-3 ต่อ 106,226