ประวัติความเป็นมา

all
ประวัติความเป็นมาของสำนักหอสมุด

สำนักหอสมุด สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ จัดตั้งขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งสถาบันฯ สังกัดสำนักอธิการบดี โดยตั้งอยู่บริเวณชั้นที่ 1 และ 2 ของอาคารหลังแรกของสถาบันและได้เปิดให้บริการเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ …. สิงหาคม พ.ศ. 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า ของอาจารย์และนักศึกษา เพื่อบริการทางวิชาการและสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัยตลอดทั้งการให้การบริการและเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชนและสังคม ส่งเสริมทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย

เมื่อเริ่มเปิดดำเนินการห้องสมุดมีจำนวนหนังสือ วารสาร และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ประมาณ 13,000 เล่ม/ฉบับ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง มีจำนวนที่นั่งอ่าน 365 ที่ มีห้องศึกษาค้นคว้า จำนวน 7 ห้อง โดยแบ่งเป็น 2 ห้องใหญ่ และ 5 ห้องเล็ก ห้องใหญ่สามารถนั่งได้ 12-20 คน ส่วนห้องเล็กนั่งได้ 6-10 คน โดยได้จัดสรรงบประมาณสำหรับทรัพยากรห้องสมุดเป็นจำนวนเงิน 1,816,000 บาทและงบประมาณครุภัณฑ์ต่างๆ เป็นจำนวนเงิน 1,538,500 บาท งบประมาณรวมทั้งหมด 3,354,500 บาท และมีบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ให้บริการจำนวน 3 คน

ปณิธาน

ส่งเสริมการเรียนรู้คู่สังคม

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ คู่คุณธรรม ด้วยการบริการที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนการวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย

พันธกิจ

1. พัฒนาสำนักหอสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของสถาบันและชุมชน ด้วยบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้
2. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามสาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ
3. บริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล เน้นให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการทำงาน และการทำงานเป็นทีม
4. ส่งเสริมการใช้บริการเพื่อการเรียน การสอน การวิจัย ด้วยการบริการที่มีคุณภาพ
5. ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการแก่สังคม ส่งเสริมคุณธรรมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนาธรรม
6. ส่งเสริมการพัฒนาการพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ในวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ
7. ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนแก่อาจารย์ นักศึกษา ของสถาบันฯ และประชาชนทั่วๆไปในชุมชน

เป้าหมาย

1. ห้องสมุดเป็นศูนย์การเรียนรู้ของสถาบัน ให้บริการที่สอดคล้องกับนโยบายและภารกิจของสถาบันฯและการให้บริการความรู้แก่ชุมชน สร้างสรรค์สังคม และเศรษฐกิจของภูมิภาค
2. นักศึกษามีความรู้ทางวิชาการ และมีคุณธรรม
3. ผู้ใช้มีความพึงพอใจในการใช้บริการ
4. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ห้องสมุดสถาบันมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณภาพและมาตรฐานและตรงตามความต้องการของผู้ใช้ และเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของคนในชุมชน
2. เพื่อให้บริการและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่า
3. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ทางวิชาการและมีคุณธรรม
4. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะการทำงานเป็นทีม