การปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด

 
 

ห้องสมุด 6

หน้าที่ความรับผิดชอบ

สำนักหอสมุดกลางมีหน้าที่ในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศของสถาบันฯ เพื่อให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ แก่อาจารย์ นักศึกษาบุคลากรของสถาบัน และประชาชนทั่วๆไปในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันฯสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของสถาบันฯทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสำนักหอสมุด

งานปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ติดต่อประสานงานกับอาจารย์ที่ต้องการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดเพื่อนัดหมายวันเวลา
2. จองสถานที่และเตรียมสถานที่สำหรับการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด
3. ต้อนรับนักศึกษา และอาจารย์ นำเข้าสู่การปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดโดยให้ดูวีดิทัศน์ของสำนักหอสมุด
4. นำนักศึกษาเดินชมห้องสมุด เพื่อแนะนำจุดบริการ และทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในห้องสมุด
5. ให้นักศึกษาและอาจารย์ประเมินผลการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด
6. บันทึกสถิติการปฐมนิเทศห้องสมุด และถ่ายรูปเก็บไว้