บริการผู้ใช้

ห้องสมุด 4

 

งานบริการผู้ใช้ มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้

งานจัดทรัพยากรสารสนเทศขึ้นชั้น และดูแลความเรียบร้อยของทรัพยากรฯ

1. รับทรัพยากรสารสนเทศจาก งานบริการ-ยืมคืน
2. เดินเก็บทรัพยากรตามโต๊ะอ่าน
3. นำทรัพยากรสารสนเทศจัดขึ้นชั้น
4. ดูแลความเรียบร้อยของทรัพยากรสารสนเทศตามชั้น จัดเรียงให้ให้ถูกต้อง และทรัพยากรฯ ใดมีสภาพชำรุดให้จัดส่งไปซ่อมแซมและบำรุงรักษาให้เรียบร้อยก่อน รวมทั้ง การทำป้ายต่างๆ
5. บันทึกสถิติการเก็บทรัพยากรขึ้นชั้น การดูแลความเรียบร้อยและการส่งทรัพยากรฯ ซ่อมแซม

 

งานตรวจทางเข้า-ออก มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ผู้ใช้บริการเข้ามาใช้บริการสำนักหอสมุด
2. ตรวจสอบหลักฐานการเป็นนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ก่อนอนุญาตให้เข้าห้องสมุดกรณีที่เป็นบุคคลภายนอกให้เซ็นชื่อลงในสมุดบันทึกทุกครั้ง พร้อมแลกบัตรก่อนเข้าใช้บริการ
3. ตรวจทรัพยากรสารสนเทศก่อนอนุญาตให้นำออกจากห้องสมุด
4. บันทึกสถิติการเข้าใช้ห้องสมุด

งานส่งเสริมการใช้ห้องสมุด มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. วางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้ห้องสมุด ได้แก่ งานสัปดาห์ห้องสมุดการจัดหนังสือใหม่ มุมอาเซียน มุมคุณธรรม มุมไทย มุมหนังสือน่าอ่าน นอกจากนี้มีการอบรมใช้ฐานข้อมูล และการอบรมการใช้เครื่องมือต่างๆ เป็นต้น
2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
3. ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนดไว้
4. ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
5. ถ่ายรูปการจัดกิจกรรมห้องสมุดไว้ทุกครั้ง
6. ประเมินและสรุปผลการจัดกิจกรรม
7. บันทึกสถิติการจัดกิจกรรม