บริการทรัพยากรสารสนเทศ

ภาพห้องสมุด1

งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ

รับผิดชอบในการให้บริการทรัพยากรแก่ผู้ใช้ เช่นบริการหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ ฐานข้อมูล สื่ออิเล็กทรอกนิกส์ต่างๆ รวมถึงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ แก่ผู้ใช้ เริ่มตั้งแต่การสร้างบรรยากาศเชิญชวนให้เข้าใช้บริการด้วยการจัดอาคารสถานที่ภายในห้องสมุดให้สวยงาม มีระเบียบ  จัดชั้นหนังสือให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับช่วยในการสืบค้นข้อมูล ฯลฯ

งานติดตามและทวงทรัพยากรสารสนเทศ มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ตรวจสอบรายการทรัพยากรสารสนเทศที่เกินกำหนดคืนในระบบยืม-คืน
2. ดึงรายการที่เกินกำหนดคืนในระบบยืม-คืน ออกมาทั้งหมด
3. ติดตามและทวงทรัพยากรสารสนเทศ ตามรายการ โดยบันทึกข้อมูลการทวงไว้ทุกครั้ง
4. รายการใดที่ทวงแล้วผู้ใช้ยังไม่นำทรัพยากรฯมาคืน ให้ทวงซ้ำอีกครั้ง ถ้าทวงครั้งที่ 2 แล้วผู้ใช้ก็ยังไม่นำมาคืน ให้แจ้งกับผู้อำนวยการสำนักฯ เพื่อทำหนังสือส่งไปที่ต้นสังกัดของผู้ใช้บริการต่อไป
5.ให้ดำเนินการทวงจนกระทั่งได้ทรัพยากรกลับคืนหรือผู้ใช้ชดใช้ค่าใช้จ่ายตามราคาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นการสิ้นสุดงานติดตามและทวงทรัพยากรสารสนเทศ
6. บันทึกสถิติและรายละเอียดการติดตามและทวงทรัพยากรสารสนเทศ

งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. จัดบรรยากาศ อาคารสถานที่ ให้มีระเบียบและสวยงาม รวมถึงเตรียมเครื่องมือสำหรับค้นทรัพยากรสารสนเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
2. ตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศให้พร้อมใช้งาน
3. จัดทำคู่มือสำหรับการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
4. บริการทรัพยากรสารสนเทศแก่ผู้ใช้ทั้งที่มีอยู่ในห้องสมุด และจากแหล่งอื่นๆ นอกห้องสมุด
5. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
6. บันทึกสถิติงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ

งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ผู้ใช้มาขอใช้บริการที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถาม
2. สอบถามความต้องการ/สารสนเทศจากผู้ใช้และให้ผู้ใช้กรอกแบบฟอร์มบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
3. แนะนำการค้นหาข้อมูล และช่วยเหลือผู้ในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ
4. ถ้าห้องสมุดมีข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการให้บอกแหล่งที่เก็บทรัพยากรพื่อให้ผู้ใช้ไปหยิบที่ชั้นถ้าไม่มีในห้องสมุด ให้ชี้แนะแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้
5. ให้ผู้ใช้ประเมินผลการให้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
6. บันทึกสถิติการบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าและถ่ายรูปเก็บไว้
7. บันทึกคำถามและแหล่งข้อมูลที่ค้นได้เพื่อเป็นหลักฐานในการให้บริการและใช้งานในครั้งต่อไป