บริการยืม-คืน

ห้องสมุด 3
งานยืม-คืน

  รับผิดชอบในการจัดการการใช้ทรัพยากรสารสนเทศให้มีการหมุนเวียนสู่ผู้ใช้อย่างเป็นระบบเพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำทรัพยากรสารสนเทศไปใช้ในเวลา และในสถานที่ที่ต้องการโดยรับผิดชอบตั้งแต่การรับสมัครสมาชิกห้องสมุด ให้บริการยืม -คืน บริการจองหนังสือบริการหนังสือสำรอง บริการยืมระหว่างห้องสมุด และการเรียกเก็บค่าปรับ-ค่าธรรมเนียมการติดตามทวงถามหนังสือค้างส่ง รวมทั้งประสานในการยืมทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุดต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

งานบริการยืม-คืน มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้

การยืม

1. ผู้ใช้นำทรัพยากรสารสนเทศมาขอยืม หรือติดต่อขอยืมทรัพยากรสารสนเทศที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน
2. ตรวจเช็คบัตรประตัวผู้ใช้บริการกับผู้ใช้ว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ ดูสถานภาพของสมาชิกและประวัติการยืมในระบบ
3. ตรวจเช็คสภาพทรัพยากรที่ที่ผู้ใช้จะยืม ว่ามีสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่
4. นำรายการทรัพยาการสารสนเทศที่จะยืมเข้าระบบยืมคืน (Circulation Module)
5. ส่งทรัพยากรที่ถูกยืมแล้วให้ผู้ใช้ส่งทรัพยากรสารสนเทศที่ถูกยืมแล้วให้ผู้ใช้ พร้อมบัตรประจำตัวผู้ใช้บริการ และแจ้งวันกำหนดคืนทรัพยากรสารสนเทศให้ผู้ใช้ทราบ
6. บันทึกสถิติการยืม

การคืน

1. ผู้ใช้นำทรัพยากรสารสนเทศที่ถูกยืมมาคืนที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน
2. ลบรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ถูกยืมออกจากระบบยืม-คืน
3. ตรวจสอบว่าเกินกำหนดส่งหรือไม่
4. ตรวจสอบรายการทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆ ที่ค้างส่งในระบบยืม-คืน (Circulation Module)
5. ตรวจสอบสภาพทรัพยากรสารสนเทศที่คืนว่าเรียบร้อยหรือไม่
6. ส่งทรัพยากรสารสนเทศที่รับคืนเรียบร้อยแล้ว ให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บขึ้นชั้น
7. บันทึกสถิติการคืน

*กรณีที่ผู้ใช้นำทรัพยากรสารสนเทศมาคืนที่ตู้รับคืนหนังสือ (Book Drop)

ให้เจ้าหน้าที่ลบรายการยืมออกจากระบบยืม-คืนพร้อมตรวจสภาพของทรัพยากรสารสนเทศทุกครั้งงานสมาชิกห้องสมุด มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ผู้ใช้มาติดต่อสมัครสมาชิกห้องสมุด
2. ดำเนินการสมัครสมาชิกโดยตรวจสอบข้อมูลจากสำนักทะเบียนและประมวลผลและสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมทั้งให้ผู้ใช้แสดง บัตรประจำตัว ใบเสร็จรับเงิน (กรณีที่เป็นนักศึกษา) กรณีสมาชิกสมทบ จะให้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการสมัครสมาชิก
3. นำระเบียนข้อมูลผู้ใช้เข้าระบบสมาชิกห้องสมุด พร้อมปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้อง ครบถ้วน
4. แจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิก และแจกคู่มือการใช้ห้องสมุด
5. บันทึกสถิติงานสมาชิกห้องสมุด