Regulation

ภาพห้องสมุด 8
ระเบียบการใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

   สำนักหอสมุดกลาง

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิเป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์รวมวิชาการและศูนย์การเรียนรู้ของสถาบันฯทำหน้าที่ส่งเสริมและสนันสนุนภารกิจของสถาบันฯ ในด้านการเรียนการสอน การวิจัยการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและบริการทางวิชาการแก่สถาบันอุดมศึกษาทุกระบบการศึกษาและแก่สังคมตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและตลอดปี โดยการจัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศในด้านต่าง ๆ มาให้บริการ แก่อาจารย์ นักศึกษาและประชาชนทั่วไปอย่างครบถ้วนและเพียงพอ